Regulamin zakupów

REGULAMIN

Świadczenia usług badań diagnostycznych na rzecz Klientów Centrum Badań DNA Sp. z o.o.

 

Rozdział 1

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania przez Klientów usług związanych ze świadczeniem usług badań diagnostycznych za pośrednictwem serwisu internetowego https://sklep.cbdna.pl/;
 2. Administratorem niniejszego serwisu jest spółka Centrum Badań DNA Sp. z o.o. ,z siedzibą w Poznaniu przy ul. Ściegiennego 20, 60-128 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 0000260681, nr NIP 9721137596, nr Regon 300341878, z kapitałem zakładowym 610 500 PLN;
 3. Użyte w niniejszym Regulaminie definicje oznaczają odpowiednio:
 4. Klient – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zamówień poprzez serwis internetowyhttps://sklep.cbdna.pl/ lub poprzez przesłanie zamówienia na adresmailowy: bok@cbdna.pl;
 5. Centrum Badań DNA Sp. z o.o.  - spółka z siedzibą w Poznaniu przy ul. Rubież 46, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 0000260681, nr NIP 9721137596, nr Regon 300341878, z kapitałem zakładowym  610 500  PLN;
 6. Laboratorium Genetyki Medycznej Centrum Badań DNA – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Badań DNA świadczący na rzecz Klienta usługi badań diagnostycznych;
 7. Usługa – usługa świadczona przez Laboratorium Genetyki Medycznej Centrum Badań DNA, polegająca na przeprowadzeniu badania diagnostycznego na podstawie analizy próbki materiału biologicznego Klienta;
 8. Termin realizacji zlecenia – czas, w jakim Laboratorium Genetyki Medycznej Centrum Badań DNA wykona zakupione badanie diagnostyczne, liczony jako dni robocze od momentu dostarczenia materiału biologicznego Klienta do Laboratorium Genetyki Medycznej Centrum Badań DNA;
 9. Czas realizacji zamówienia – czas w jakim Laboratorium Genetyki Medycznej Centrum Badań DNA wyśle do Klienta zamówiony przez niego zestaw do pobieraniai zabezpieczania materiału biologicznego. Czas liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Centrum do momentu wysłania zestawu pod wskazany przez Klienta adres;
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży usług na odległość za pośrednictwem serwisu internetowego, drogą telefoniczną lub mailowo, określające rodzajowo oraz ilościowo zamawianą usługę

 

Rozdział 2. Zasady świadczenia usług przez Centrum Badań DNA

 1. Centrum Badań DNA  Sp. z o.o. poprzez serwis dostępny pod adresem www.cbdna.pl prowadzi sprzedaż usług z zakresu badań diagnostycznych, których pełna lista znajduje się na stronie internetowej cbdna.pl;
 2. Laboratorium Genetyki Medycznej Centrum Badań DNA przeprowadza badania diagnostyczne poprzez laboratoryjną analizę materiału biologicznego Klienta;
 3. Do wykonania przez Laboratorium Genetyki Medycznej Centrum Badań DNA badania diagnostycznego niezbędne jest dostarczenie przez Klienta próbki materiału biologicznego podlegającego badaniu;
 4. Dostarczenie materiału biologicznego przez Klienta celem przeprowadzenia badania genetycznego może nastąpić poprzez:
 5. a) umówienie się przez Klienta na wizytę w siedzibie Laboratorium Genetyki Medycznej Centrum Badań DNA przy ul. Inflanckiej 25 w Poznaniu celem pobrania od Klienta próbki materiału biologicznego w wyznaczonych godzinach (wymazy z jamy ustnej, krew); w Laboratorium Genetyki Medycznej nie są pobierane wymazy z dróg moczowo-płciowych i dróg oddechowych;
 6. b) zamówienie przez Klienta zestawu do samodzielnego pobrania materiału biologicznego (wymaz z policzka, wymaz z górnych dróg oddechowych, wymaz z dróg moczowo-płciowych, krew)i zamówienie badania diagnostycznego;
 7. c) zamówienie przez klienta zestawu do pobrania materiału biologicznego przez podmiot uprawniony (krew żylna, wymazy ginekologiczne) i zamówienie badania diagnostycznego;
 8. Zamówienia na badania diagnostyczne Centrum Badań DNA Sp. z o.o.  przyjmuje za pośrednictwem:
 9. a) sklepu internetowego www.cbdna.pl
 10. b) telefoniczne pod numerami 509 658 006, 530 784 239 (od godz. 8.00 do 16.00 w dni robocze);
 11. c) adresu e-mail:bok@cbdna.pl;
 12. Zestaw do pobrania i zabezpieczenia materiału biologicznego zamawiany jest przez Klienta wraz z  wybranym badaniem diagnostycznym;
 13. Formularz umieszczony na stronie www.cbdna.pl  służy do wyboru badania diagnostycznego wraz z odpowiednim zestawem do pobrania i zabezpieczenia zestawu wysyłkowego.
 14. Niezbędnym warunkiem realizacji  zlecenia jest dostarczenie próbki materiału biologicznego wraz z prawidłowo wypełnionym i podpisanym formularzem zlecenia badania po uprzednio dokonanej płatności. W przypadku zlecenia molekularnych badań genetycznych konieczne jest również wypełnienie deklaracji świadomej zgody;
 15. Wzór deklaracji jest dostępny na stronie internetowej serwisu cbdna.pl;
 16. Klient zlecając badania, wypełnia obowiązkowo pola formularza zaznaczone kolorem czerwonym, podając swoje dane osobowe niezbędne do celów związanych z przeprowadzeniem diagnostyki medycznej;
 17. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Centrum Badań DNA informuje, iż:
 18. administratorem danych osobowych Klientów jest Centrum Badań DNA Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 20; 60-128 Poznań
 19. dane osobowe Klientów przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 20. dane osobowe Klientów przechowywane będą przez okres 6 lat
 21. Klienci posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
 22. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 23. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia
 24. Każde złożone zamówienie potwierdzane jest przez Centrum Badań DNA Sp. z o.o.  mailowo lub telefonicznie. Zamówienie, które nie zostało potwierdzone – nie dotarło najprawdopodobniej z przyczyn technicznych. Klient jest wówczas proszony o kontakt.
 25. Prawidłowe złożenie zamówienia w serwisie www.cbdna.pl przez Klienta  jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży, zobowiązującej Klienta do dokonania opłaty za zakupioną usługę, a Centrum Badań DNA Sp. z o.o. do wykonania zleconego badania diagnostycznego;
 26. Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem serwisu internetowego https://sklep.cbdna.pl/
 27. Realizacja zamówienia będzie odbywała się po zaksięgowaniu wpłaty  za wybraną usługę diagnostyczną oraz zestaw, wyłącznie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-16;
 28. Zestaw do pobierania i zabezpieczania materiału biologicznego zostanie dostarczony do Klienta na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu po zaksięgowaniu przez Centrum opłaty za zestaw oraz zamówione badanie diagnostyczne;
 29. Centrum Badań DNA Sp. z o.o. jest upoważniona do odmowy realizacji zamówienia, jeśli Klient nie dokona opłaty z tytułu zamówionej usługi;
 30. W przypadku odmowy realizacji zamówienia Centrum Badań DNA Sp. z o.o. poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefoniczną o zaistniałym  fakcie;
 31. Centrum Badań DNA Sp. z o.o. jest związany złożonym zamówieniem od momentu uzyskania potwierdzenia dokonania przez Klienta płatności;
 32. Centrum Badań DNA Sp. z o.o. może odmówić wykonania złożonego zamówienia, jeśli formularz zamówienia został wypełniony błędnie lub niekompletnie;
 33. Klient może zrezygnować z badania diagnostycznego lub dokonać korekty zamówienia, jeżeli zestaw do pobierania i zabezpieczania materiału nie został jeszcze wysłany;
 34. W przypadku rezygnacji przez Klienta z zamówienia, zwrot należności nastąpi w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania podpisanej rezygnacji Klienta;
 35. Zwrot należności nastąpi na konto Klienta, z którego płatność została dokonana. W przypadku braku posiadania przez klienta rachunku bankowego należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym na adres przez niego wskazany. Koszty operacyjne związane z wysłaniem przekazu pocztowego pokrywa Klient, co stanowi 1% od kwoty przekazu pocztowego;
 36. Do każdego zamówienia wystawiany i dołączany jest dokument sprzedaży;
 37. Wszystkie ceny usług wyrażone są w walucie polskiej i zawierają stawkę podatku VAT bądź informację o jego przedmiotowym zwolnieniu z opodatkowania;
 38. Centrum Badań DNA Sp. z o.o. jest upoważnione do zmiany ceny usług oferowanych w serwisie www.cbdna.pl. W przypadku zmiany ceny usług już zamówionych Klient nie zostanie obciążony dodatkowymi kosztami wynikającymi ze zmiany ceny usługi w trakcie jej realizacji.
 39. Promocje w serwisie cbdna.pl nie podlegają łączeniu o ile Regulamin danej promocji nie stanowi  inaczej.
 40. Pełna Instrukcja Transportu Materiału Biologicznego została zamieszczona na stronie serwisu cbdna.pl
 41. Pobrany materiał biologiczny Klienta wraz z formularzem zlecenia badania i  „Deklaracją świadomej zgody” w przypadku molekularnych badań genetycznych należy wysłać na adres: Badań DNA, ul. Ściegiennego 20, 60-128 Poznań;
 42. Przesyłkę należy odesłać za pośrednictwem firmy kurierskiej TNT na koszt odbiorcy (wyłącznie w wersji: Ekspres) zgodnie z informacjami zawartymi w Instrukcji pobierania materiału do badania, dostępnymi na serwisie www.cbdna.pl;

Wyjątek: w przypadku zlecenia badań, w których nadsyłanym materiałem do badania jest kleszcz koszty transportu pokrywa Klient.

 1. Wynik badania Klient może odebrać on-line za pomocą serwisu www.cbdna.pl/odbierz wyniki lub poprzez stronę internetową www.cbdna.pl zgodnie z zamieszczonym na stronie www.cbdna.pl „Regulaminem serwisu wyniki on-line”.
 2. Wyniki badań mogą zostać również odebrane osobiście przez Klienta w siedzibie Laboratorium Genetyki Medycznej Centrum Badań DNA ul. Ściegiennego 20, 60-128 Poznań po uprzednim poinformowaniu Centrum o takim zamiarze;
 3. Ceny poszczególnych badań podane są cenniku badań znajdującym się na stronie internetowej serwisu www.cbdna.pl;

 

Rozdział 3. Realizacja płatności na rzecz Centrum Badań DNA Sp. z o.o.

 1. Centrum Badań DNA Sp. z o.o.  oferuje następujące sposoby płatności w walucie polskiej:
 2. a) przelewem na rachunek bankowy nr: 33 1140 2004 0000 3402 7868 6296
  mBank, Odbiorca: Centrum Badań DNA Sp. z o.o.  ul. Ściegiennego 20, 60-128 Poznań,

Tytuł płatności: imię i nazwisko osoby badanej oraz nazwa badania, które ma zostać wykonane;

 1. b) rozliczenie transakcji kartą kredytową i e-przelewem prowadzone są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego;
 2. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu na koncie Centrum płatności;
 3. Płatności w Euro tylko przelewem na konto: -
  Koszt przelewu ponosi Zamawiający;
 4. Płatności w USD tylko przelewem na konto: 62 2490 0005 0000 4600 1199 6561
  Koszt przelewu ponosi Zamawiający;

 

Rozdział 4. Czas i termin realizacji

 1. Czas realizacji zamówienia upływa od zaksięgowania wpłaty na koncie za zamówioną usługę diagnostyczną oraz zestaw do chwili wysłania Klientowi zamówionego zestawu do pobrania materiału biologicznego.
 2. Od czasu realizacji zamówienia należy odróżnić termin realizacji zlecenia, co rozumie się przez przeprowadzenia badania diagnostycznego przesłanego przez Klienta lub pobranego od Klienta materiału biologicznego, który zależy od rodzaju przeprowadzonego badania diagnostycznego;
 3. Termin realizacji dla poszczególnych badań jest określony na stronie internetowej serwisu www.cbdna.pl w zakładce Testy zawierającej listę wszystkich badań genetycznych świadczonych przez Centrum Badań DNA Sp. z o.o.;

 

Rozdział 5. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów  oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Dz.U.2012.1225 j.t.), Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia wydania towaru;
 2. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wówczas, gdy zestaw do pobierania i zabezpieczania materiału biologicznego nie był użyty. Zestaw musi zostać zwrócony w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu;
 3. Do zwracanego zestawu należy dołączyć dokument sprzedaży;
 4. Centrum Badań DNA Sp. z o.o. gwarantuje zwrot kwoty równej cenie zestawu i zamówionego badania diagnostycznego. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zwrotu zestawu. Zwrot nastąpi przelewem bankowym na konto, z którego dokonano zapłaty za badanie diagnostyczne lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszty operacyjne związane z wysłaniem przekazu pocztowego pokrywa Klient, co stanowi 1% od kwoty przekazu pocztowego;
 5. Koszt odesłania zestawu ponosi Klient;

 

Rozdział 6. Reklamacja

 1. W przypadku stwierdzenia braku zestawu do pobierania i zabezpieczania materiału biologicznego lub wadliwości dostarczonego zestawu, Klient w celu złożenia reklamacji proszony jest o niezwłoczny kontakt Centrum Badań DNA Sp. z o.o.;
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Klienta;
 3. Zestaw z wadą techniczną zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy;
 4. Odbiór reklamowanego towaru od Klienta odbywa się na koszt Centrum Badań DNA Sp. z o.o.  i tylko przez kuriera zamówionego przez Centrum Badań DNA Sp. z o.o. 

 

Rozdział 7. Postanowienia końcowe

 1. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia;
 2. Centrum Badań DNA Sp. z o.o.  informuje jednocześnie, iż dane zawarte na stronach serwisu internetowego www.cbdna.pl nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług;
 3. Podstawą jakichkolwiek roszczeń stron wynikających z przepisów prawa, jest potwierdzenie zamówienia;
 4. Centrum Badań DNA Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu;
 5. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują po upływie 7 dni od daty opublikowania ich na stronie internetowej serwisu www.cbdna.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad;
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93), przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 Nr 141 poz. 1176) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2012.1225 j.t.);
 7. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl